วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

งานจักสานย่านลิเภา

เครื่องจักสานย่านลิเภามีมากในภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของไม้เถาชนิดนี้ แต่มาเจริญรุ่งเรืองแถบเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาศิลปหัตถกรรมนี้ได้แพร่หลายมาถึงกรุงเทพมหานคร และได้มีการตกแต่งกระเป๋าด้วยย่านลิเภาและในปัจจุบันงานจักสานย่านลิเภาได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก นำมาเป็นกระเป๋าถือของผู้หญิง กำไล หมวก กล่องใส่บุหรี่ กล่องใส่กระดาษทิชชู กระเช้า พาน เป็นต้น
ซึ่งงานจักสานย่านลิเภานี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ไดมากที่สุด ซึ่งจะสามารถยึดเป็นอาชีพหลักของตนเอง
มีรายได้อีกด้วย
การพันกำไลด้วยย่านลิเภา
ในการเลือกย่านลิเภานั้นจะต้องเลือกต้นที่ไม่อ่อนหรือไม่แกจนเกินไป จากนั้นก็นำย่านลิเภาไปแช่น้ำประมาณ1-2 ชั่วโมง จากนั้นก็นำไปขูดให้อ่อนพอพันได้ แล้วนำไปพันเป็นกำไลแล้วทาด้วยเล็กเกอร์เพื่อความสวยงาม มันวาวอีกด้วย
ประโยชน์ของการพันกำไลด้วยย่านลิเภา มีดังนี้
1.สามารถใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.สามารถยึดเป็นอาชีพหลัก มีรายได้อีกด้วย

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

งานจักสาน

ความหมาย
งานจักสาน คือ งานที่ทำด้วยย่านลิเภาจากฝีมือความคิดภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น